EMMA's Vredesvisie


EMMA, Centrum voor Wereld, Vrede en Milieu

EMMA = Environmental Meetinghouse for Movements and Associations
EMMA = Elkaar Motiveren tot Mondiale/Maatschappelijke Aktie/Aktiviteiten

EMMA beoogt individuen, groepen, bewegingen en verenigingen in Utrecht te ondersteunen door het bieden van faciliteiten voor studie, secretariaten, workshops en bijeenkomsten. Het ideaal van de mensheid als één grote familie die gemeenschappelijk het leven op aarde verzorgt en beheert zonder de belangen van toekomstige generaties en andere levensvormen te schaden is hierbij het uitgangspunt.

Dit wordt nagestreefd in samenhang met het Vredesdecennium 2001-2010 dat door de VN is ingesteld na een oproep van de Nobel prijswinnaars voor de Vrede.

Het doel is dus het bevorderen van lokale initiatieven in het kader van het Vredesdecennium, het Kyoto protocol, Agenda 21, het Verdrag van de Aarde en RIO+10 in Johannesburg 2002 en - last but not least - de 50 agendapunten van het Haagse Vredescongres van 1999. Zie voor de tekst hiervan: http://www.haguepeace.org/appeals/appeal.html

Het VN Vredesdecennium 2001-2010

In mei 1999 heeft in Den Haag een groot vredescongres plaatsgevonden waar 10.000 vertegenwoordigers van de mondiale vredesbeweging aanwezig waren. Hieruit resulteerde een actieprogramma van 50 punten, de "Agenda of the Hague Appeal for Peace", geordend in 4 hoofdlijnen en voortkomend uit 10 thema’s. Met name de 4 hoofdlijnen en de tien thema’s lenen zich uitstekend voor workshops van meer algemeen karakter.

De plannen van de nobelprijswinnaars voor het jaar 2000, dat een Jaar van de Vrede zou moeten worden en inderdaad werd, horen hier ook bij, alsmede het vredesdecennium, een tien-jaren plan om een Cultuur van Vrede en Geweldloosheid tot stand te brengen in de periode 2001-2010.

Als idee en thema is dit 10-jaren plan door de VN aangenomen, maar de strategische invulling nog niet, zodat het veel lijkt op een pot zonder vredesplant. Eigenlijk ligt het vredesdecennium dus ongeveer een jaar achter op schema.

De bedoeling is op het eind van het Decennium, d.i. voor 31 december 2010, een "Internationale Conventie betreffende een Cultuur van Vrede en Geweldloosheid voor de Kinderen van de Wereld" eenstemmig aan te nemen in de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties.

Terugredenerend is voorzien in de volgende fasen:

Fase 1: Jaar 2000. Een jaar ter voorbereiding van het decennium. "Manifesto 2000" is dd 14 februari 2002 ondertekend door minstens 75 miljoen mensen.

Fase 2: 2001-2002. Informatie en consultatie: wereldwijd opstarten van een discussie op plaatselijk niveau over vrede en geweldloosheid, waarbij aan de burgemeesters van alle gemeenten overal ter wereld de taak wordt toebedeeld de resultaten van deze discussie van onderaf te bundelen en door te geven naar de eerst hogere bestuurslaag.

Fase 3: 2003-2004. Synthese van de lokale bijdragen. Onderwijsexperimenten

Fase 4: 2005. Nationaal niveau

Fase 5: 2006-2007. Regionaal niveau

Fase 6: 2008-2009. Internationaal niveau

Door ziekte en financiele moeilijkheden bij de belangrijkste dragers van het Vredesdecennium is fase 2 nog nauwelijks in uitvoering. Echter, de mondiale discussie is sinds de ineenstorting van de beide WTC torens op 11 september 2001 langs heel andere, anti-terroristische lijnen opgestart, gepaard aan een hopenlijk laatste stuiptrekking van het militair-industrieel complex om beslag te leggen op grote sommen belastinggelden.

De discussie lijkt zich nu enerzijds langs dit front af te spelen, en anderzijds in de voorbereiding op de milieutop van Johannesburg. waar onder meer gehoopt wordt het Handvest van de Aarde aan te nemen en een forse impuls te geven aan de wereldwijde implementatie.van het begrip Duurzame Ontwikkeling.

Dit Handvest van de Aarde bevat echter een rechtstreekse verwijzing naar de Cultuur van Vrede en Geweldloosheid, zodat langs deze weg de oorspronkelijk geformuleerde strategie voor het Vredesdecennium weer uitvoerbaar lijkt te zijn.

Om dit doel naderbij te brengen, hebben de initiatiefnemers van EMMA gemeend een pand speciaal voor het Vredesdecennium als centraal punt in Nederland in te richten en te gebruiken.

De begrippen "Centrum", "Elkaar Motiveren", "Mondiale/Maatschappelijke Aktie/Aktiviteiten", "Wereld", "Vrede" en "Milieu" zullen nog nader uitgewerkt kunnen worden in het licht van de nieuwe technologische mogelijkheden. Ook zal er speciale aandacht gegeven worden aan de connecties met het Handvest van de VN, de Universele Verklaring van de rechten van de Mens en het Handvest van de Aarde.

Er wordt nog veel te veel lippendienst zonder kennis van zaken aan dit soort documenten bewezen, terwijl zij in werkelijkheid vragen om eerst gekend, dan geaccepteerd en tenslotte toegepast te worden.


Themas van speciaal belang voor EMMA:

  • One Human Family:
  • Preserve the Earth Together
  • Wereld
  • Vrede
  • Milieu
  • Vredesstrategieen

De Tien Themas van de Hague Appeal for Peace vormen tezamen met de vier hoofdlijnen de voedingsbodem waaruit alle 50 agendapunten van de Hague Appeal for Peace lijken voort te komen.

Zie ook: http://www.haguepeace.org/appeals/appeal.html voor het geheel van de Hague Appeal for Peace.

Daar vinden wij:

The Agenda reflects the four major strands of the Hague Appeal:

1. Root Causes of War/Culture of Peace
2. International Humanitarian and Human Rights Law and Institutions
3. Prevention, Resolution and Transformation of Violent Conflict
4. Disarmament and Human Security

Components of the Hague Appeal, from the conference program to the campaigns, are motivated by the following main themes:

1. Failure of Traditional Approaches
2. Human Security
3. Soft Power
4. All Human Rights For All
5. Replacing the Law of Force with the Force of Law
6. Taking the Initiative in Peace-Making
7. Bottom-Up Globalization
8. Democratic International Decision-Making
9. Humanitarian Intervention
10. Finding the Money for Peace and Starving the Funds for War

Organiseren van workshops en andersoortige bijeenkomsten rondom deze 4 hoofdlijnen en 10 themas lijkt nog steeds een goed uitgangspunt bij het opzetten van een kursusprogramma.

Zij zijn in ieder geval aanleiding geweest, de doelstellingen van EMMA in de allereerste folder als volgt te formuleren en in de naamgeving samen te vatten:

( laatstelijk bijgewerkt op: 04 Jun 2002 )