Handvest voor Mededogen


De geschiedenis van het Handvest voor Compassie is hier te lezen: charterforcompassion.org/learn/history

Hieronder de versies in het engels, nederlands en afrikaans. Voor alle andere talen zie charterforcompassion.org

Het belang van dit Handvest voor Compassie is vooral dat het normen bevat voor de interpretatie van religieuze teksten en dat het verwijst naar de kern van elke religie en elke moreel handelen: De gulden regel

In het Nederlands:
Indien gij niet wilt wat u geschiedt, doet dat ook een ander niet.
en:
Indien gij wilt wat u gedaan, doet dat ook een ander aan.

 

Bron: charterforcompassion.org/docs/cfc_dl_english.pdf

Charter for Compassion

The principle of compassion lies at the heart of all religious, ethical and spiritual traditions, calling us always to treat all others as we wish to be treated ourselves.

 Compassion impels us to work tirelessly to alleviate the suffering of our fellow creatures, to dethrone ourselves from the centre of our world and put another there, and to honour the inviolable sanctity of every single human being, treating everybody, without exception, with absolute justice, equity and respect.

It is also necessary in both public and private life to refrain consistently and empathically from inflicting pain.

To act or speak violently out of spite, chauvinism, or self-interest, to impoverish, exploit or deny basic rights to anybody, and to incite hatred by denigrating others - even our enemies - is a denial of our common humanity.

We acknowledge that we have failed to live compassionately and that some have even increased the sum of human misery in the name of religion.

We therefore call upon all men and women

We urgently need to make compassion a clear, luminous and dynamic force in our polarized world.

Rooted in a principled determination to transcend selfishness, compassion can break down political, dogmatic, ideological and religious boundaries.

Born of our deep interdependence, compassion is essential to human relationships and to a fulfilled humanity.

It is the path to enlightenment, and indispensible to the creation of a just economy and a peaceful global community

 

Bron: charterforcompassion.org/docs/cfc_dl_dutch.pdf

Nederlands:

Handvest voor Compassie

Het principe van compassie of mededogen ligt ten grondslag aan alle religieuze, ethische en spirituele tradities; steeds opnieuw wordt daarmee een beroep op ons gedaan alle anderen te behandelen zoals wij zélf behandeld willen worden.

Compassie is onze drijfveer om ons onvermoeibaar in te zetten voor het verzachten van het leed van onze medeschepselen, om terug te treden uit het middelpunt van onze wereld en een ander voor het voetlicht te plaatsen, en om recht te doen aan de onschendbare heiligheid van ieder mens en een ieder, zonder enige uitzondering, te behandelen met volstrekte waardigheid, billijkheid en respect.

Daarbij hoort tevens de opdracht om er zowel in het openbare als in het privé-leven voor te waken geen enkele vorm van leed te veroorzaken.

Door gewelddadig te handelen, door de kwaliteit van het leven van een ander te verslechteren, door de grondrechten van die ander te misbruiken of te ontkennen, en door haat te zaaien met laatdunkende uitingen over anderen - zelfs over onze vijanden - doen wij de menselijkheid die wij allen met elkaar delen geweld aan.

Wij erkennen dat wij er niet in zijn geslaagd een leven te leiden vervuld van compassie en dat sommigen uit naam van hun religieuze overtuiging het totale menselijke leed zelfs groter hebben gemaakt.

Daarom roepen wij iedere man en vrouw op om

Het is van wezenlijk belang dat wij compassie in onze gepolariseerde wereld maken tot een duidelijke, lichtende en dynamische kracht.

Indien compassie is geworteld in principiële vastbeslotenheid om uit te stijgen boven egoďsme, kan zij politieke, dogmatische en religieuze grenzen slechten.

Als product van onze wezenlijke afhankelijkheid van elkaar, speelt compassie een fundamentele rol binnen menselijke relaties en bij een volwaardig mensdom.

Compassie voert naar verlichting en is onmisbaar voor het realiseren van een eerlijke economie en een harmonieuze wereldgemeenschap die in vrede leeft met elkaar.

 

 

Bron: charterforcompassion.org/docs/cfc_dl_afrikaans.pdf

Afrikaans:

Handves vir Barmhartigheid

Die beginsel van barmhartigheid is die kern van alle godsdienstige, etiese en geestelike tradisies, wat ons altyd rig om andere so to behandel soos onsself graag behandel wil word.

Barmhartigheid spoor ons aan om onvermoeid to werk tot die verligting van die lyding van ons medemense, om onsself van die middelpunt van ons wereld to onttroon en met iemand anders te vervang en om ongeskonde heiligheid van elke mens to vereer deur teenoor elkeen met geen uitsonderling en met volle regverdigheid, billikheid en respek op te tree.

Dit is noodsaaklik om in publieke en private lewe deurgaans volstrek geen pyn te veroorsaak nie. Deur met gewelddadigheid te praat of op te tree uit wrok, meerderwaardigheid en eie belang, om to verarm of basiese regte te misgun van enige iemand of om haat aan to blaas deur ander selfs ons vyande te verkleineer, is ’n ontkenning van ons gemeenskaplike mensheid.

Ons erken dat ons gefaal het om barmhartig te leef en sommige het die menslike lyding vererger in die naam van godsdiens.

Ons beroep ons tot alle mans en vrouens

Dit is dringend dat barmhartigheid as ‘n duidelike, helder en dinamiese krag in die verdeelde wereld gestel moet word. Geskoei op die beginselvaste deursettings vermoe om selfsugtigheid te oorkom, kan barmhartigheid die politiese, dogmatiese, ideologiese en godsdienstige grense ook afbreek.

Uit ons diepe interafhanklikheid is barmhartigheid noodsaaklik vir menslike verhoudings en vir ’n vervulde mensheid. Dit is pad na verligtheid onontbeerlik tot die skepping van ’n regverdige ekonomie en vreedsame wereldgemeenskap.