Hervorming VN-Handvest

( herziening in 2010 ? | preambule | overzicht artikelen | wensen )


Herziening in 2010 ?

De strategie die door de lobbyende NGOs achter het VN-Vredesdecennium steekt, voorziet in een mondiale discussie. Te beginnen op lokaal niveau van steden en gemeenten, om via nationale en - voor ons deel van de wereld - europese discussies en maatregelen te komen tot een nieuw wereldverdrag dat de Cultuur van Vrede en Geweldloosheid garandeert voor de tijd na 2010.

Het ligt voor de hand, zo'n verdrag te zien als een Mondiale Grondwet voor de Planeet Aarde, waaraan alle andere nationale en continentale grondwetten ondergeschikt dienen te zijn. Geen enkel internationaal verdrag zal qua strekking of qua werking in strijd mogen komen met deze Mondiale Grondwet.

Wil zo'n mondiale grondwet door meer dan 6 miljard aardbewoners geaccepteerd worden, dan zullen alle aardbewoners reeds in het begin bij deze discussie betrokken moeten worden, zulks geheel in tegenstelling tot de gang van zaken bij de oprichting van de Verenigde Naties. Voor (te) velen zal deze pagina de eerste keer zijn dat zij het Handvest van de VN onder ogen krijgen - en zo'n gang van zaken is funest voor mondiale acceptatie en naleving van zo'n belangrijke mondiale grondwet.

Vandaar dus, dat een nieuwe Mondiale grondwet moet ontstaan uit een lokale discussie in mondiaal perspectief.

 


Preambule

WIJ, DE VOLKEN
VAN DE VERENIGDE NATIES,
VASTBESLOTEN

  • komende geslachten te behoeden voor de gesel van de oorlog, die tweemaal in ons leven onnoemelijk leed over de mensheid heeft gebracht, en
  • opnieuw ons vertrouwen te bevestigen in de fundamentele rechten van de mens, in de waarde en de gelijkwaardigheid van de menselijke persoon, in gelijke rechten voor mannen en vrouwen, alsmede voor grote en kleine naties, en
  • omstandigheden te scheppen waaronder gerechtigheid, alsmede eerbied voor de uit verdragen en andere bronnen van internationaal recht voortvloeiende verplichtingen kunnen worden gehandhaafd, en
  • sociale vooruitgang en hogere levensstandaarden in grotere vrijheid te bevorderen,

EN TE DIEN EINDE

  • verdraagzaamheid te betrachten en
  • in vrede met elkander te leven als goede naburen en
  • onze krachten te bundelen ter handhaving van de internationale vrede en veiligheid, en
  • door het aanvaarden van beginselen en het invoeren van methodes te verzekeren, dat wapengeweld niet zal worden gebruikt behalve in het algemeen belang, en
  • gebruik te maken van internationale instellingen voor de bevordering van de economische en sociale vooruitgang van alle volken,

HEBBEN BESLOTEN ONZE INSPANNINGEN TE VERENIGEN OM DEZE DOELEINDEN TE VERWEZENLIJKEN.

Dienovereenkomstig hebben onze onderscheiden regeringen, door tussenkomst van hun in de stad San Francisco bijeengekomen vertegenwoordigers, die hun volmachten hebben overgelegd, welke in goede orde zijn bevonden, overeenstemming bereikt over dit Handvest van de Verenigde Naties en richten zij hierbij een internationale organisatie op, die de naam zal dragen van de Verenigde Naties.


Overzicht VN-Handvest

( Op http://www.sib.studver.uu.nl/sib-vn.htm staat een uitstekend nederlandstalig overzicht)


Wensen

Het is erg belangrijk, dat de huidige warboel aan internationale verdragen geharmoniseerd wordt. Dat betekent, dat een en ander sterk vereenvoudigd wordt. De huidige hoeveelheid internationale verdragen die stuk voor stuk de mogelijkheid hebben onze nederlandse grondwet op zij te schuiven beslaat 50 meter boekenplank. Ook zijn er nogal wat verdragen die feitelijk in strijd komen met de zorg voor het milieu en de mensenrechten.

Het ligt dus voor de hand een en ander opnieuw te doordenken, maar nu met de rijpheid van meer dan 50 jaar mondiale ervaring en diskussie. Het Handvest van de Aarde is misschien wel de meest geconcentreerde neerslag van deze discussie, tezamen met de tekst van de Universele Verklaring.

Het lijkt dan ook erg belangrijk, in Utrecht op lokaal niveau de diskussie over het uiteindelijke wereldverdrag op te starten en uit te laten monden in een voorstel voor een Mondiaal Vredesverdrag dat in 2010 mondiaal aangenomen zou moeten worden.

Als voorbereiding hierop zullen de belangrijkste teksten, zoals die van het Handvest van de Aarde, de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en het Handvest van de VN op een overzichtelijke en inzichtelijke wijze beschikbaar moeten komen.

Ook zal het handig zijn, deze teksten te analyseren op onderliggende beginselen - want juist die onderliggende beginselen zullen kunnen leiden tot een eenvoudige tekstuele vormgeving.